Verordening met betrekking tot Strate, Publieke Plekke en tot die Voorkoming en Onderdrukking van Oorlaste van Matzikama Munisipaliteit

None


Matzikama
South Africa

Verordening met betrekking tot Strate, Publieke Plekke en tot die Voorkoming en Onderdrukking van Oorlaste van Matzikama Munisipaliteit, 2014

Om strate en openbare plekke te beheer en oorlaste te voorkom en te beperk ten einde ’n veilige en gesonde omgewing in die munisipale gebied Matzikama te verseker, en om bepalings neer te lê vir aangeleenthede wat daarmee verband hou.

Aanhef

NADEMAAL ’n munisipaliteit ingevolge artikel 156(1)(a) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, in samehang met deel B van bylae 5 by die Grondwet, oor die uitvoerende gesag beskik om openbare oorlaste, munisipale paaie en openbare plekke te beheer;NADEMAAL ’n munisipaliteit ingevolge artikel 156(2) van die Grondwet verordeninge mag maak en toepas vir die doeltreffende administrasie van aangeleenthede waarvan die administrasie volgens wet aan hom opgedra is;NADEMAAL ’n munisipaliteit ingevolge artikel 11(3)(m) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) verordeninge mag uitvaardig en besluite mag neem;DAAROM VERORDEN die raad van Matzikama Munisipaliteit nou soos volg:

1. Woordomskrywings

(1)In hierdie verordening, tensy die konteks anders aandui, beteken:"beampte" enige persoon wat deur die Munisipaliteit afgevaardig is om die funksie van ’n beampte ingevolge hierdie verordening te vervul, wat insluit enige lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en enige persoon wat ingevolge die toepaslike wetgewing aangestel is (byvoorbeeld ’n vredesbeampte), en het "amptenaar" ’n ooreenstemmende betekenis;"eienaar" die persoon in wie die wettige eiendomsreg met betrekking tot enige vaste eiendom gesetel is;"gesoneer" sonering ingevolge die toepaslike soneringskema of enige toepaslike wet, en het "sonering" ’n ooreenstemmende betekenis;"Matzikama Munisipaliteit" die Matzikama Munisipaliteit wat ingestel is ingevolge die instellingskennisgewing wat in Provinsiale Kennisgewing Nr 481 van 2000, soos gewysig, verskyn het, en het "Munisipaliteit" ’n ooreenstemmende betekenis;"motorvoertuig" ’n voertuig wat ontwerp of aangepas is vir aandrywing of vervoer per pad met behulp van brandstof, gas of elektrisiteit, wat insluit ’n sleepwa of ’n landbou- of ander implement wat ontwerp of aangepas is om deur sodanige voertuig gesleep te word, sowel as voertuie wat ontwerp of aangepas is om passasiers te vervoer;"okkupeerder" ’n persoon wat enige perseel werklik okkupeer en volgens wet op sodanige okkupasie geregtig is en/of wat in beheer is of verantwoordelik is vir die bestuur van sodanige perseel, wat insluit die agent (gemagtigde regsverteenwoordiger) van enige sodanige persoon;"onwelvoeglik" gedrag wat nie hoflik en/of gepas is vir ’n bepaalde plek, geleentheid en/of omstandighede nie;"omgewing" die gebied na aan die aksie/plek;"openbare plek" enige parkeerterrein, ontspanningsgebied, sportgrond, strand, oop plek, ongebruikte of onbeboude munisipale grond, begraafplaas, of plek wat in enige stadium aan die publiek toegewys is of wat die Munisipaliteit of ander bevoegde owerheid in enige stadium as sodanig verklaar of bestem het;"perseel" onder meer enige erf, standplaas, plek, grond (met of sonder ’n gebou/geboue), gebou of vervoermiddel of enige deel daarvan;"persoon" ’n natuurlike persoon of regspersoon, wat kan insluit:(a)enige persoon wat ’n perseel beheer of bestuur;(b)enige liggaam van persone, hetsy ingelyf of oningelyf; en(c)enige maatskappy wat volgens wet as sodanig opgerig of geregistreer is, of enige dorpsbestuursraad of soortgelyke owerheid;"raad" die munisipale raad van die Munisipaliteit wat ingevolge die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000, verkies is, of sy afgevaardigde;"soneringskema" die soneringskema van toepassing op en van krag binne die regsgebied van Matzikama Munisipaliteit."straat" enige pad (hetsy openbaar of privaat, wat insluit ’n voetpad en sypaadjie) of deurgang wat die publiek gewoonlik gebruik en wat die plaaslike owerheid as sodanig verklaar het en/of wat as sodanig op ’n diagram aangedui word;"welvoeglik" gedrag wat enige ander persoon as van ’n aanvaarbare standaard, aanneemlik en moreel sal beskou;
(2)In hierdie verordening, tensy die konteks anders aandui, het enige woord of uitdrukking waaraan ’n betekenis in die toepaslike wetgewing toegeken is, daardie betekenis, soos gelees in samehang met die Verordening op Drankhandelsdae en -ure van Matzikama Munisipaliteit.

2. Doel van verordening

Ingevolge die bevoegdhede wat kragtens die toepaslike wetgewing aan hom opgedra is, aanvaar die Munisipaliteit hierdie verordening met die doel om strate en openbare plekke te beheer en oorlaste te voorkom en te onderdruk.

3. Toepassing van verordening

Hierdie verordening is van toepassing op die geproklameerde gebied wat binne die regsgebied van die Munisipaliteit geleë is.

4. Rusverstoring

(1)In geen stadium van die dag of nag mag enige persoon die openbare rus op enige openbare plek verstoor deur onwelvoeglike geluide te maak; te vloek, te skree, te bulder, te stry of te twis; ’n skare te laat saamtrek; te baklei of ander uit te daag om te baklei; met enige stok of ander wapen te slaan, dit rond te swaai of op ’n dreigende manier te gebruik, of enige ander oproerige, gewelddadige of onwelvoeglike gedrag, of mag enige persoon die openbare rus in die omgewing van sodanige plek verstoor deur enige onwelvoeglike geluid daarin of daarop te maak, te skree, te vloek, te twis, te stry of te sing nie.
(2)Geen persoon mag op enige openbare plek enige skel- of dreigende taal gebruik of ’n fisies dreigende en intimiderende houding inneem of enige handeling verrig wat dalk die rus kan verstoor of daarop bereken is om die rus te verstoor nie.

5. Onderworpe aan skriftelike voorafgoedkeuring van die raad

(1)Geen persoon mag enige goedere of dienste op enige openbare plek adverteer met behulp van enige megafoon, luidspreker of ander, soortgelyke toestel of deur die lui van klokke sodat dit ’n openbare oorlas in die omgewing veroorsaak nie.
(2)Geen persoon mag die openbare rus in of op enige privaat of openbare perseel of in die omgewing van sodanige perseel verstoor deur die aanhoudende speel van musiekinstrumente, radio’s of iets dergeliks of die aanhoudende of uitermate harde gebruik van luidsprekers of iets dergeliks nie.
(3)Enige rondreisende sanger of musikant wat op enige openbare plek optree, sal sodanige omgewing verlaat indien enige beampte of ander persoon wat in die omgewing woon waar sodanige sanger of musikant optree, so versoek.
(4)Geen persoon mag sonder die raad se skriftelike vooraftoestemming vuurwerk afvuur en/of enige groot vuur op enige openbare plek aansteek nie.
(5)Geen persoon mag sonder regmatige gronde enige vuurwapen of windbuks binne die regsgebied van die Munisipaliteit afvuur nie, met dien verstande dat hierdie verordening nie van toepassing sal wees op persone wat betrokke is by geoorloofde teikenskietoefeninge op plekke wat vir daardie doel bestem is of enige persoon aan wie die raad skriftelike toestemming verleen het nie.
(6)Geen persoon mag enige mes, dolk of ander gevaarlike wapen of enige ander dodelike wapen op enige openbare plek dra nie, met dien verstande dat hierdie verordening nie van toepassing sal wees nie op:
(a)
(i)enige persoon in die weermag, verkeersdiens, sekuriteitsdiens of polisiediens terwyl sodanige persoon aan diens is;
(ii)enige sekuriteitsbeampte of polisiebeampte;
(iii)enige persoon wat skriftelike vrystelling van die werking van hierdie verordening van die polisie bekom het, welke vrystelling die polisie hiermee gemagtig word om toe te staan.
(b)Geen persoon wat dodelike wapens dra, sal toegelaat word om saam te trek in enige deel van die regsgebied van die Munisipaliteit vir enige doeleinde of op enige manier wat moontlik die rus kan verstoor of daarop bereken is om die rus te verstoor nie.
(7)Geen persoon mag sonder die raad se vooraftoestemming ’n karavaan, tent of ander, soortgelyke skuiling van enige aard/materiaal vir menslike bewoning okkupeer buiten in ’n regmatige kampterrein of karavaanpark nie, met dien verstande dat ’n karavaan, tent of skuiling wat op ’n bouperseel geparkeer of opgeslaan is waar bouwerk aan die gang is en wat oor al die nodige ablusie- en toiletgeriewe beskik, vir ’n tydperk van hoogstens 60 dae vir die tydelike verblyf van die werkers op ’n bouperseel gebruik mag word.
(8)Geen persoon mag sonder die skriftelike voorafgoedkeuring van die raad enige veiling en/of verkoping in enige straat of in of uit enige ingang, venster of ander opening van enige perseel wat grens aan enige straat of openbare plek aanbied nie, en dan ook slegs onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die raad in sy toestemming kan neerlê.
(9)Geen persoon mag sonder die skriftelike voorafgoedkeuring van die raad enige plakkaat of banier op enige lamppaal, padteken, vullishouer of soortgelyke struktuur of bome wat aan enige straat of openbare plek grens, vertoon nie, en dan ook slegs onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die raad in sy toestemming kan neerlê.
(10)Geen persoon mag van deur tot deur geld/goedere insamel of probeer insamel sonder oorspronklike bewys van die organisasie/projek waarvoor die geld/goedere ingesamel word nie.
(11)Geen persoon mag enige waterige afval, snysels van heinings, skuttings of bome, enige tuin- of ander vullis of enige ander soort afvalmateriaal (motorvoertuigwrakke, boumateriaal, goedere, ensovoorts) in enige straat of op enige openbare plek plaas of stort nie, tensy sodanige items met die skriftelike vooraftoestemming van die raad in goedgekeurde houers vir verwydering deur die raad se werknemers of kontrakteurs uitgesit word, en dan ook slegs onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die raad in sy toestemming kan neerlê.
(12)Geen persoon buiten ’n behoorlik gemagtigde munisipale amptenaar sal sonder die vooraftoestemming van die Munisipaliteit ’n boom of struik in ’n straat plant, of ’n boom of ’n struik in ’n straat op enige manier afkap, uitkap, afsny, breek, beskadig, merk of verf, of dit van daar verwyder nie.
(13)
(a)Geen persoon buiten iemand wat uitdruklik vir dié doel aangestel is deur ’n geregistreerde welsynsorganisasie, kerkorganisasie of organisasie sonder winsbejag wat die raad se toestemming het om op enige openbare plek of in enige straat ten bate van die organisasie geld in te samel of ’n verkoping te hou, mag op enige openbare plek en/of in enige straat geld insamel of probeer insamel of sodanige verkoping hou nie.
(b)Elke welsynsorganisasie, kerkorganisasie of organisasie sonder winsbejag wat die raad se toestemming vir enige sodanige insameling of verkoping ten bate van sigself verlang, sal ’n skriftelike aansoek daarom by die raad indien en sal, indien die raad so versoek, die volgende dokumente aanstuur:
(i)Die sertifikaat van die tersaaklike registrasie
(ii)’n Afskrif van die organisasie se balansstaat vir die voorafgaande boekjaar
(c)By ontvangs van enige sodanige aansoek kan die raad die aansoek toestaan of van die hand wys. Indien die raad dit toestaan, sal dit onderworpe wees aan die voorwaardes wat die raad kan neerlê.
(14)Geen persoon mag ’n uitgrawing maak of laat maak of ’n put, sloot of gat in ’n straat of op ’n openbare plek grawe of laat grawe nie.
(15)Geen persoon mag enige voertuig of enige aanstootlike artikel of gebruiksvoorwerp in enige straat of op enige openbare plek skoonmaak of was nie.

6. Oortredings teen welvoeglikheid en moraliteit

(1)Geen persoon mag op enige openbare plek of in enige straat enige onbetaamlike of immorele gebaar maak of daad pleeg, of willens en wetens sy persoon op onwelvoeglike wyse ontbloot, of was, urineer, ontlas, spoeg of enige seksuele daad uitvoer nie.
(2)Geen persoon mag op enige openbare plek of op straat naak verskyn nie, buiten waar of wanneer die Munisipaliteit so aanwys, en persone moet dus te alle tye behoorlik geklee wees.
(3)Geen persoon mag op enige openbare plek of op straat in ’n bedwelmde toestand wees of skyn te wees nie.
(4)Geen persoon mag op enige openbare plek of op straat enige drank verbruik, of oopgemaakte drank dra, of dwelmmiddels of enige bedwelmende middel gebruik of misbruik, of aan dobbelary deelneem nie.
(5)Geen persoon mag enige onbetaamlike of onwelvoeglike woorde of figure op enige openbare plek, in enige straat of teen enige muur, deur, venster of ander deel van ’n perseel binne of buite sig van enige openbare plek skryf, druk of teken, of enige vuil, onwelvoeglike of onbetaamlike taal binne hoorafstand van enige persoon op enige openbare plek gebruik nie.
(6)Geen persoon mag op enige openbare plek of in enige straat rommel strooi wat enige gevaar vir voetgangers of besoedelingsgevaar vir die omgewing inhou nie.
(7)Geen persoon mag buite in die straat of op enige openbare plek rondhang nie.
(8)Geen persoon mag buite ondernemings, wonings of enige ander perseel of op straat of op enige openbare plek bedel nie.
(9)Geen persoon mag toelaat dat enige goedere of ander artikels, hetsy sy eie eiendom of eiendom onder sy beheer of sorg, in of op enige straat bly en sodoende ’n hindernis of ongerief veroorsaak vir die deurgang van enige persoon vir langer as wat nodig is om dit op en af te laai nie, en in geen geval ná ontvangs van ’n kennisgewing vanaf enige sekuriteitsbeampte of gemagtigde amptenaar wat hom versoek om genoemde goedere of artikels te verwyder nie.
(10)Geen persoon mag, hetsy vir handels- of enige ander doeleindes, enige goedere, ware of artikels op enige rak of stut op of oor of vanaf enige sypaadjie of straat plaas, of sodanige goedere, ware of artikels op enige sypaadjie plaas, of sodanige goedere, ware of artikels op enige stoeppilaar, stutte of plafon op of oor enige straat plaas, vasmaak of hang nie.
(11)Geen persoon mag in enige straat of op enige openbare plek enige ambag of beroep beoefen of daaraan deelneem of enige kiste, meubels, goedere, materiaal of handelsware oopmaak, uitpak of inpak nie.
(12)Geen bestuurder of persoon in beheer van ’n swaarmotorvoertuig mag sodanige voertuig oornag op ’n ontwikkelde openbare plek of ’n openbare plek in ’n residensiële gebied parkeer of laat nie.
(13)Geen bestuurder of persoon in beheer van ’n motorvoertuig, of passasier in die motorvoertuig, mag toelaat dat enige versterkte klank op so ’n wyse van die voertuig af kom dat dit oor ’n afstand van meer as 50 meter hoorbaar is nie.
(14)Geen persoon mag enige blompot of -bak of ander swaar artikel in enige venster of op enige vensterbank plaas in enige gebou wat aan enige straat grens, tensy behoorlike voorsorg getref is om te voorkom dat sodanige voorwerp in of op sodanige straat gewaai word of val nie.
(15)Geen persoon mag toelaat dat enige erf toegroei van bome, bosse, onkruid of gras, of vuil of verwaarloos raak, of wemel van die knaagdiere, slange, muskiete, vlieë, bosluise, goggas of ander insekte wat skadelik is vir gesondheid, of toelaat dat enige aanstootlike reuke of gasse van sodanige erf af kom, of dat enige soort materiaal op enige erf opgegaar, gestort, geberg of gehou word nie.
(16)Geen persoon mag toelaat dat enige gebou of struktuur (wat omheinings insluit) of enige gedeelte daarvan op enige erf vervalle, verwaarloos of onooglik raak, of versuim om die stelsel vir die afvoer van dakwater, pype, rioolpype, dreins, watertoebehore, afvalwatertoebehore, latrine-toebehore en alle ander toebehore wat deel uitmaak van of geheg is aan enige gebou of struktuur in ’n goeie en werkende orde te hou nie.
(17)Geen persoon mag enige boom, bos, struik en/of wortels op sy/haar perseel toelaat wat ’n hindernis of oorlas vir bure veroorsaak deur ’n impak te hê op strukture, lig, geraas (krapgeluide op dakke), ensovoorts nie.
(18)
(a)Geen persoon, hetsy die eienaar of okkupeerder, van enige perseel wat aan enige straat grens, sal toelaat dat enige boom, tak of struik wat op sodanige perseel groei, oor sodanige straat hang of uitsteek sodat dit ’n hindernis of ongerief vir die publiek veroorsaak, of raak aan of waarskynlik sal raak aan enige draad, paal of openbare werk in of oor sodanige straat, of toelaat dat die wortels van enige sodanige boom of struik dermate groei dat dit enige skade aan die oppervlak van enige straat of aan enige drein, rioolpyp, hoofwaterpyp, ondergrondse kabel of pyp in of onder die oppervlak van sodanige straat veroorsaak of waarskynlik sal veroorsaak nie.
(b)Die eienaar of okkupeerder van enige sodanige perseel sal gehoor gee aan enige kennisgewing wat hy onder die handtekening van die munisipale bestuurder ontvang wat hom versoek om enige sodanige boom of struik of die wortels daarvan binne ’n bepaalde tydperk af of uit te kap of terug te sny of te verwyder, en indien sodanige eienaar of okkupeerder nie binne die aangeduide tydperk aan sodanige kennisgewing gehoor gee nie, kan die raad sodanige boom of struik of die wortels daarvan laat af- of uitkap of terugsny of verwyder en die koste van sodanige werk van sodanige eienaar of okkupeerder verhaal.
(19)Alle persone wat boubedrywighede, padkonstruksie of enige soort bouwerk onderneem, sal tot bevrediging van die raad én ooreenkomstig enige bepaalde vereistes van die raad voldoende sanitêre geriewe vir hulself en hul werknemers voorsien.
(20)Geen persoon mag enige plastiekbottels, plastieksakke, papier, karton, gebreekte glas of enige vrugte- of groenteskille of enige vullis in enige straat en/of op enige openbare plek gooi, plaas of laat gooi of plaas nie.
(21)Geen persoon mag enige openbare infrastruktuur of enige openbare gebou of openbare plek of openbare vermaak bevuil, misbruik of beskadig nie.
(22)Geen persoon mag in enige straat of op enige openbare plek om aalmoese vra of deur die vertoning van wonde, sere, beserings of misvormdheid of die toon van bedelbriewe aalmoese probeer bekom nie.
(23)Geen persoon mag wasgoed, beddegoed of ander items op ’n openbare plek of op ’n heining op die grens van ’n straat droogmaak of uitsprei nie, buiten waar omstandighede in informele nedersettings sodanig is dat daar geen ander manier is om dit te doen nie.
(24)Geen persoon mag in ’n stilstaande motorvoertuig slaap nie, buiten in uiterste nood of waar sodanige persoon die bestuurder van ’n openbare vervoermiddel is en vir hoogstens vier-en-twintig uur in ’n motorvoertuig woon.

7. Nommering van huise en vertoon van straatnommers

Die Munisipaliteit kan deur middel van skriftelike kennisgewing:
(1)
(a)enige nommer aan enige perseel in enige straat toeken en die eienaar van sodanige perseel versoek om die nommer wat aan die perseel toegeken is, te vertoon, en kan ook in uitsonderlike omstandighede voorskryf waar die nommer vertoon moet word, en die eienaar of okkupeerder van sodanige perseel sal binne 30 dae ná sodanige kennisgewing die toegekende nommer ooreenkomstig die kennisgewing op die perseel aanbring, met dien verstande dat sodanige nommer wat op die perseel vertoon word duidelik sigbaar en leesbaar sal wees vanaf ’n hoogte van 1,5 m bo die middellyn van die pad of ryweg wat daaraan grens; en
(b)in uitsonderlike omstandighede enige perseel hernommer, en die eienaar van sodanige perseel versoek om die nommer wat aan die perseel toegeken is binne 60 dae na die datum van sodanige kennisgewing op die perseel aan te bring en te vertoon; en
(c)enige eienaar versoek om enige syfer van sodanige nommer wat onleesbaar of onduidelik geword het of uitgewis is, te vervang of oor te verf.
(2)Indien die eienaar van enige perseel versuim om te voldoen aan enige opdrag wat ingevolge ’n kennisgewing kragtens subartikel (1) uitgereik word, kan die Munisipaliteit sodanige opdrag laat uitvoer en sal die eienaar aanspreeklik wees vir die koste wat die Munisipaliteit aangaan om die opdrag te laat uitvoer en/of die tarief wat in die begroting van die Munisipaliteit goedgekeur is.
(3)’n Verklaring wat onderteken is deur ’n amptenaar van die Munisipaliteit wat noem dat die eienaar versuim het om gehoor te gee aan ’n opdrag ingevolge ’n kennisgewing wat kragtens subartikel (1) uitgereik is, en wat die koste vermeld wat die Munisipaliteit vir die uitvoering van sodanige opdrag moes aangaan, sal voldoende bewys wees van die feite daarin vir die doel van ’n summiere vonnis.
(4)Die Munisipaliteit kan na eie goeddunke ’n nommer aan ’n ander gedeelte van ’n perseel as ’n gebou toeken, of aan ’n onbeboude stuk grond wat aan ’n straat grens, en die bepalings van subartikel (1) en (2) sal mutatis mutandis van toepassing wees met betrekking tot sodanige gedeelte van ’n perseel of sodanige onbeboude stuk grond.

8. Misdrywe en strawwe

(1)Enige persoon wat ’n oortreding begaan van of versuim om te voldoen aan enige:
(a)bepaling van hierdie verordening;
(b)voorwaarde of opdrag wat in verband met hierdie verordening gestel of uitgereik word; of
(c)skriftelike kennisgewing deur ’n gemagtigde beampte,
is by skuldigbevinding en onderworpe aan strawwe wat ingevolge enige ander wet voorgeskryf word, skuldig aan ’n eerste-, tweede- en/of derdekategorie-misdryf.
(2)’n Persoon wat skuldig is aan ’n misdryf is strafbaar met hoogstens twee (2) jaar tronkstraf en/of ’n boete en/of gemeenskapsdiens.
(3)’n Hof wat enige persoon tot gemeenskapsdiens vonnis vir ’n misdryf wat ingevolge hierdie verordening begaan is, moet ’n vorm van gemeenskapsdiens oplê wat tot voordeel van die omgewing en/of gemeenskap sal wees, indien dit in die omstandighede moontlik is dat die oortreder so ’n vonnis uitdien.

9. Appèl

’n Persoon wie se regte deur ’n besluit van die Munisipaliteit geraak word, kan teen sodanige besluit appelleer deur die munisipale bestuurder binne 21 dae na die kennisgewing van die besluit skriftelike kennis van appèl te gee, sowel as die redes daarvoor, ingevolge artikel 62 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000.

10. Herroeping

Die bepalings van enige vorige verordeninge van die Munisipaliteit of enige van die ontbinde munisipaliteite wat nou by die regsgebied van die Munisipaliteit ingesluit is, word hiermee herroep in soverre dit verband hou met sake waarvoor hierdie verordening voorsiening maak.

11. Kort titel en inwerkingtreding

Hierdie verordening sal bekend wees as die Verordening met betrekking tot Strate, Publieke Plekke en tot die Voorkoming en Onderdrukking van Oorlaste van Matzikama Munisipaliteit, en sal in werking tree op die datum waarop dit in die Provinsiale Koerant verskyn.
▲ To the top

Cited documents 0

Documents citing this one 1

Legislation 1
1. Outdoor Advertising and Signage